KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN NĂM 2012

ĐẢNG BỘ HUYỆN BA BỂ

CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ

Số …….. - KH/CB NT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ba Bể, ngày 10 tháng 02 năm 2012.KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

NĂM 2012I/ Mục tiêu:

Tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng “Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng”

Phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày của mỗi đảng viên, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác Đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững vạnh.

II/ giải pháp.

Thường xuyên chú trọng, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên trong Nhà trường tích cực phấn đấu, học tập và làm việc tốt để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, Ban chấp hành đoàn trường đã quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, thông qua sinh hoạt đoàn; động viên khen thưởng kịp thời những đoàn viên phấn đấu tốt, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Các cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên thanh niên. Qua đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Tuy nhiên, số lượng đoàn viên ưu tú được xem xét, kết nạp Đảng vẫn còn thấp so với số đoàn viên đã giới thiệu.

Tạo điều kiện cho đoàn viên và quần chúng ưu tú được học tập chính trị, nâng cao hiểu biết về Đảng CS Việt Nam

Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên chi bộ Trường PTDT Nội Trú Ba Bể đưa ra một số giải pháp cụ thể là:

Một là: Chi ủy Nhà trường sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phát triển đảng viên, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Chi bộ có kế hoạch quán triệt mục đích, yêu cầu, phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình thẩm tra lý lịch, thủ tục kết nạp; phân công đảng viên thực hiện công tác phát triển đảng viên, xem đây là trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Hai là: Thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng trong đoàn viên, và quần chúng thông qua các hoạt động ngoại khóa, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giác ngộ lý tưởng cách mạng, làm cho đoàn viên và quần chúng hiểu rõ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng để tự giác vào Đảng.

Ba là: Thường xuyên phát động các phong trào giảng dạy, học tập, rèn luyện trong Đang viên, đoàn viên và quần chúng như hoạt động Thi đua dạy tốt, tình nguyện, … để rèn luyện thử thách qua thực tiễn. Các tổ chức đoàn thể của Nhà trường định kỳ lựa chọn, giới thiệu đoàn viên, công đoàn viên ưu tú cho chi bộ. Tổ chức gặp gỡ giữa đoàn viên, công đoàn viên ưu tú với cấp ủy đảng để đối thoại những vấn đề về rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.

Bốn là: Củng cố, kiện toàn Ban chấp hành đoàn trường, tham mưu với cấp trên để tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng cho chi bộ nhà trường để làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Tổng hợp số liệu tổ chức

Tổng hợp năm 2011

Tổng số đảng viên

Đảng viên chính thức

Đảng viên nữ

Đảng viên là người dân tộc

Đảng viên kết nạp năm 2011

Đảng viên dự bị

17

16

13

13

01

01

Kế hoạch năm 2012

Tổng số đảng viên

Đảng viên chính thức

Đảng viên nữ

Đảng viên là người dân tộc

Đảng viên kết nạp năm 2012

Đảng viên dự bị

18

17

14

14

01

01

Dự kiến số quần chúng tham gia học tập lớp đối tượng kết nạp Đảng là 03 người.

Trên đây là kế hoạch phát triển Đảng viên năm 2012 của chi bộ trường PTDT Nội Trú Ba Bể.

Nơi nhận :

- BTC HU Ba Bể (B/c);

- Website nhà trường

- Lưu VT.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

Nguyễn Xuân Huyên

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Tiểu khu 2 Thị trấn Chợ Rã – huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02813.876.027 - Fax : 02813.876.027