Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

ĐẢNG BỘ HUYỆN BA BỂ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ

Số: … - KH/ CB Ba Bể, ngày 16 tháng 11 năm 2011

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 35 – HD/BTGTW ngày 27 tháng 7 năm 2011 và Kế hoạch số 13 KH/TU ngày 13 tháng 8 năm 2011, kế hoạch số 35 KH/HU về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ trường PTDT Nội Trú Ba Bể xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản, giá trị to lớn tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng hơn nữa về ý thức và hành động làm theo, thực hành tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

2.Yêu cầu

1. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nghị quyết đại hội đảng các cấp, xem đây là giải pháp thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng.

2.Thực hiện nghiêm túc các nội dung chủ yếu được xác định trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư; bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm công tác của cơ quan, phòng ban, cụ thể hóa thành kế hoạch làm việc của mỗi tổ chức, cá nhân, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiêu quả thiết thực, tránh hình thức.

3. Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cá nhân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, đoàn thể, quần chúng …

4. Việc lãnh đạo chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng của chi bộ đảng và trực tiếp là đồng chí bí thư và phải được tiến hành đồng bộ, gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị mình.

II. Nội dung các công việc chủ yếu

1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mỗi tổ chức đảng.

- Chi bộ, BGH căn cứ hướng dẫn hàng năm của Chi bộ Sở GD, Huyện ủy Ba Bể, tổ chức để đưa vào sinh hoạt chi bộ, nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Trong quá trình học tập các tổ công tác, Công đoàn, Đoàn TN, Đội thiếu niên xây dựng nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với hoạt động của nhà trường, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện trong quan hệ đồng chí, đồng nghiệp.

2. Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị trong giai đoạn hiện nay

Chi bộ chú trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện.

Thường xuyên rà soát, bổ sung, chi đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh. Cần chú trọng những phẩm chất sau đây:

- Cán bộ đảng viên cần nắm được tư tưởng của Người về Đạo đức, về Văn hóa giáo dục, về xây dựng Đảng, về độc lập dân tộc gắn với CNXH…

- Có lòng yêu nước, hết lòng vì tổ quốc, vì nhân dân; yêu nghề, khắc phục mọi khó khăn. Không chấp nhận thái độ thờ ơ, cầm chừng ngại khó trong công việc.

- Đổi mới lề lối làm việc, nói đi đôi với làm, trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm nêu gương về đạo đức; đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Kiên quyết thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

- Có tinh thần cầu tiến, tích cực học tập, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và tích cực trong đổi mới giáo dục (đổi mới PP giảng dạy,đổi mới quản lý).

- Lồng ghép việc học tập tư tưởng của Bác vào các môn học.

3. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giáo viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị

- Cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, mở rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội. Mỗi người tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Chi bộ, BGH theo dõi và giúp đỡ thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện những yêu cầu của Bộ Chính trị (khóa X) trong Công văn số 271-CV/TW, ngày 24 tháng 9 năm 2009 “về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó có yêu cầu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đoàn thể, các tổ công tác trong trường.

4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong đơn vị

- Chi bộ đảng thường xuyên bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tổ chức đảng, nhà trường và các đoàn thể phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị.

- Quán triệt chủ trương: đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, đây là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và xã hội. Trước khi có hướng dẫn mới, tiếp tục thực hiện tốt các quy định nêu trong Công văn số 3731-CV/BTCTW ngày 16-4-2008 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Xác định một số nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt; tập trung chỉ đạo, góp phần giải quyết một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc ở cơ quan, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, giáo viên và quần chúng.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá, sơ kết 6 tháng; hằng năm tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng rèn luyện cho năm tiếp theo.

- Trong khi chưa có hướng dẫn mới về việc lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm, thực hiện theo Công văn số 3731-CV/BTCTW ngày 16-4-2008 của Ban Tổ chức Trung ương.

5. Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, cán bộ, đảng viên

Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ GV, NV và học sinh. Duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng việc tổ chức ngoại khóa kể chuyện về Bác

Triển khai và lồng ghép nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình giảng dạy đạo đức, giáo dục công dân, chính trị trong các môn học

6. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Đội TN TP Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể, thu hút thanh, thiếu niên tham gia, tạo phong trào hành động rộng lớn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ, gắn với những việc làm thiết thực như: tự giác chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của nhà trường; sống có trách nhiệm, biết chia sẻ, cảm thông; có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.

7. Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, tiến hành sơ kết, tổng kết, định kỳ tổ chức giao ban tại đơn vị. Báo cáo kết quả kiểm tra về Chi bộ Sở GD, huyện ủy Ba Bể. Trong nội dung kiểm tra, chú trọng việc đánh giá công tác tổ chức triển khai thực hiện và kết quả thực hiện của cấp ủy các cấp theo hướng dẫn của của cấp ủy cấp trên; ảnh hưởng tích cực của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến đời sống chính trị - kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; kiến nghị với cấp ủy, với BGH về những nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

- Chi bộ, BCĐ Cuộc vận động tiến hành kiểm tra công tác triển khai và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các đơn vị.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Thực hiện việc kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Bác Hồ và các điển hình tiên tiến trong sinh hoạt chi bộ và giao ban, họp hội đồng sư phạm hàng tháng. Cấp ủy chi bộ coi trọng việc phát hiện, biểu dương các cá nhân, tổ chức có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Bác Hồ, tạo sự lan tỏa trong toàn chi bộ, việc biểu dương gắn với sinh nhật Bác 19/5.

III . Tổ chức thực hiện

- Các tổ chức trong nhà trường triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và đại hội đảng bộ các cấp.

- BGH, Công đoàn trường, giáo vụ TPT Đội, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ GV và HS.

- Cán bộ CNTT nhà trường xây dựng chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và thường xuyên đưa thông tin, hình ảnh về những cá nhân tập thể điển hình.

- Định kỳ 6 tháng và một năm, công đoàn và Ban Chỉ đạo cuộc vân động báo cáo sơ kết và tổng kết về Chi bộ để tổng hợp, báo cáo cấp trên.

- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, có những vấn đề mới đề nghị các cá nhân, tổ chức trong trường phản ánh kịp thời với BCĐ để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện./.

T/M BCĐ CVĐ

Nơi nhận: BÍ THƯ CHI BỘ

- BCĐ huyện Ba Bể

- Ban Giám hiệu trường (đã ký)

- Website nhà trường

- Lưu: Văn thư

Nguyễn Xuân Huyên

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Tiểu khu 2 Thị trấn Chợ Rã – huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02813.876.027 - Fax : 02813.876.027