KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2012

ĐẢNG BỘ HUYỆN BA BỂ

CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ

Số : ……. -KH/NT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ba Bể, ngày 14 tháng 2 năm 2012

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2012

Căn cứ Kế hoạch số 38-KH/BCĐ ngày 09/01/2012 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện Ba Bể;

Căn cứ chỉ thị số 10-CT/TƯ ngày 28/3/2002 của ban chấp hành trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2012 của trường PTDT Nội Trú Ba Bể.

Trường PTDT Nội Trú Ba Bể xây dựng kế hoạch thực hiện QCDCCS năm 2012 như sau:

I / NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1/ Tăng cường sự lãnh đạo của chi ủy đối với BGH cũng như các hoạt động của nhà trường, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện QCDCCS trong nhà trường.

2/ Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản về thực hiện QCDCCS bằng nhiều hình thức nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên công nhân viên và học sinh nhằm phát huy dân chủ thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của nhà trường.

3/ Thực hiện nghiêm chỉ thị số 18/2000 –CT/TTg của Thủ tường Chính Phủ về việc tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp nhằm hạn chế sự vi phạm của các cơ quan công quyền, cán bộ công chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao và Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan đơn vị sự nghiệp

4/ Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo đột xuất và định kỳ.

II/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện những yếu kém tồn tại trong quá trình thực hiện, nhằm tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tại địa phương về những giải pháp thực hiện, vượt qua khó khăn thách thức;

Trong tâm công tác kiểm tra việc thực hiện QCDCCS với các hoạt động cụ thể như:

+ Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.

+ Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

+ Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

+ Công khai các khoản đóng góp của người học, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.

+ Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, công chức, cho người học.

+ Việc thực hiện nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

+ Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.

+ Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm.

- Phân công cụ thể cho cán bộ đảng viên phụ trách việc thực hiện QCDCCS; Phát huy hơn nữa QCDCCS tại các cơ quan, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường;

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm năng cao tinh thần làm chủ cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo mọi thuận lợi để thực hiện tốt công tác QCDCCS, góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Triển khai Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan đơn vị sự nghiệp

- Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua yêu nước nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính tri, phát huy cao vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn, tiêu cực ở cơ sở;

- Phát huy vai trò của ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp, các ngành trong việc hướng dẫn, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện cán bộ, công chức về ý thức, trách nhiệm, phong cách, năng lực thực hiện dân chủ ở cơ sở và dân chủ với nhân dân.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ; tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

- Tham mưu với ban chi ủy chỉ đạo việc tổ chức hội nghị công nhân viên chức hàng năm, xây dựng quy chế phối hợp, chế độ nâng lương sớm, thành lập Ban thanh tra nhân dân, ban Kiểm tra nội bộ trường học để kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cán bộ đảng viên, giáo viên và nhân viên có căn cứ kế hoạch có trách nhiệm thực hiện.

- Cử đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân phụ trách công tác DCCS

- Đồng chí phụ trách có trách nhiệm đôn đốc cán bộ đảng viên, nhân viên, học sinh thực hiện kế hoạch và báo cáo định kỳ cho chi bộ và báo cáo theo kế hoạch của cấp trên.

Trên đây là kế hoạch thực hiện QCDCCS của trường PTDT Nội Trú Ba Bể.

Nơi nhận: BÍ THƯ CHI BỘ

- Ban Dân vận H.Ba Bể

- website nhà trường

- CBGVNV (triển khai)

- Lưu VT

Nguyễn Xuân Huyên

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Tiểu khu 2 Thị trấn Chợ Rã – huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02813.876.027 - Fax : 02813.876.027