Công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Bắc Kạn

Kiểm định chất lượng giáo dục nói chung, kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông nói riêng là một nhiệm vụ cần thiết và quan trọng, góp phần làm chuyển biến và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với tầm quan trong đó, ngày 05/8/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Trong đó, chỉ thị cho các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục “Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông... Các cơ quan quản lý trực tiếp của các cơ sở giáo dục có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc triển khai tự đánh giá, tiếp nhận báo cáo tự đánh giá, nghiên cứu và có ý kiến phản hồi cho các cơ sở giáo dục; giám sát việc triển khai thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng trên cơ sở kết quả tự đánh giá...”.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cần phải thực hiện tốt 04 khâu của quy trình kiểm định, đó là: Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông; đăng ký kiểm định; đánh giá ngoài; công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Trong đó, tự đánh giá là khâu đầu tiên và rất quan trọng trong công tác quản lý chất lượng. Đó là quá trình nhà trường căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục tự kiểm tra, tự xem xét, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Để làm tốt khâu này, đòi hỏi mỗi cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông phải nắm chắc và thực hiện tốt 07 bước của quy trình tự đánh giá, đó là:

Thành lập Hội đồng tự đánh giá;

Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá;

Xây dựng kế hoạch tự đánh giá;

Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng;

Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí;

Viết báo cáo tự đánh giá;

Công bố báo cáo tự đánh giá.

Với ngành GD&ĐT Bắc Kạn, việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục được bắt đầu thực hiện từ tháng 7/2009, đó cũng là thời điểm Bộ GD&ĐT triển khai đại trà trong cả nước đối với giáo dục phổ thông. Ngay sau khi Bộ GD&ĐT tập huấn triển khai, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị triển khai kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông; tập huấn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông (từ 05/8/2009 đến 08/8/2009) cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn các phòng GD&ĐT lãnh đạo các trường tiêu học, phổ thông cơ sở, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong toàn tỉnh (278 người). Và từ tháng 9/2010 (đầu năm học 2009 - 2010) 100% các cơ sở giáo dục đều triển khai thực hiện tự đánh giá chất lượng đơn vị mình.

Để chỉ đạo các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thi xã  tham gia chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông” (kèm theo Quyết định 3758/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn). Đồng thời, xây dựng đủ hệ thống văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kiểm định chất lượng và tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.

Do công việc rất mới nên các cơ sở giáo dục phổ thông vẫn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai tự đánh giá như: việc mô tả hiện trạng theo các tiêu chuẩn, tiêu chí chưa sát với nội hàm của chỉ số; chưa xác định được chính xác điểm mạnh, điểm yếu của nhà trường theo các tiêu chí để từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp...

Trước thực tế đó, sau 04 tháng thực hiện, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo tổ chức hội nghị - hội thảo cấp trường, cấp huyện, cử cán bộ, chuyên viên trực tiếp tham gia hội thảo và tổ chức hội thảo cấp tỉnh để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giúp cho các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục thực hiện tốt các công việc trong qui trình tự đánh giá trong thời gian tiếp theo.

Đến hết tháng 7/2010, 100% các cơ sở giáo dục phổ thông đã thành lập Hội đồng tự đánh giá; các Hội đồng tự đánh giá đã thực hiện khá tốt qui trình tự đánh giá: xây dựng kế hoạch tự đánh giá; xây dựng cơ sở dữ liệu trong báo cáo tự đánh giá; thu thập thông tin minh chứng và viết đề cương, viết báo cáo tự đánh giá theo đúng qui định. Điển hình có các đơn vị: Phòng GD&ĐT huyện Chợ Mới, Phòng GD&ĐT thị xã Bắc Kạn, THPT Chuyên, THPT Phủ Thông...

Về tổng hợp kết quả tự đánh giá theo cấp độ:

Tiểu học có 27 trường đạt cấp độ 1; 09 trường đạt cấp độ 2; 08 trường cấp độ 3. Số trường còn lại chưa đạt 50% số tiêu chí.

Trung học cơ sở có 28 trường đạt cấp độ 1; 12 trường đạt cấp độ 2; 04 trường cấp độ 3. Số trường còn lại chưa đạt 50% số tiêu chí.

Trung học phổ thông: 01 trường đạt cấp độ 1; 04 trường đạt cấp độ 2; 02 trường đạt cấp độ 3. Số trường còn lại chưa đạt 50% số tiêu chí.

Trên cơ sở đang ký kiểm định của các đơn vị, trong các tháng 7,8 và 9/2010, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các đoàn Đánh giá ngoài, tiến hành đánh giá đối với các trường: Tiểu học Nông Hạ huyện Chợ Mới; THCS Bắc Kạn thị xã Bắc Kạn và THPT Phủ Thông. Kết quả đánh giá ngoài:  

Tiểu học Nông Hạ huyện Chợ Mới có 26/33 tiêu chí đạt (78,80% - đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 2);

THCS Bắc Kạn thị xã Bắc Kạn có 36/47 tiêu chí đạt (76,60% -đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 2); 

THPT Phủ Thông có 26/46 đạt (56,52%-đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 1).

Các trường này đã được Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định công nhận tạm thời đạt tiêu chuẩn chất lượng theo qui định của Bộ GD&ĐT.

Năm học 2010–2010, Sở GD&ĐT tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Một là: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý để thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hai là: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý và cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý.

Ba là: Lập kế hoạch và tổ chức đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục phổ thông đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trong năm học.

Bốn là: Tổ chức hội nghị sơ kết tự đánh giá và công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

Năm là: Chỉ đạo các trường đã được đánh giá ngoài triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến để nâng cao chất lượng giáo dục và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục, thời gian đăng ký qui định tại Điều 26 của Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0281 3810598