Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Pác Nặm năm 2012
Tải văn bản tại đây:
Biểu nhu cầu
http://www.backan.edu.vn/Publics/pgdpacnam/Resources/129932884845330564.xls

Kế hoạch:
KH tuyen dung vien chuc 2012.doc
Nội dung:

UBND HUYỆN PÁC NẶM

HĐTD VIÊN CHỨC


Số: 81/KH-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Pác Nặm, ngày 26 tháng 9 năm 2012KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Pác Nặm năm 2012
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số: 29/2010/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn định mức biên chế của Trung tâm dạy nghề công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 615/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao biên chế năm 2012 cho Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm;

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013 cho Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm;

Theo Quyết định số: 1681 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2012,

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Pác Nặm xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm 2012 như sau:

I. Đối tượng, điều kiện tuyển dụng:

1. Đối tượng:

Người đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

2. Điều kiện:

- Đối tượng đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức dự tuyển.

- Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Kạn ít nhất 03 năm (36 tháng) tính đến ngày thông báo tuyển dụng;

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn xin dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể:

+ Đối với giáo viên Tiếng anh: Có chứng chỉ đạt tiêu chuẩn tương đương bậc 4 (B2) hoặc có chứng chỉ đạt tiêu chuẩn tương đương bậc 5 (C1) theo khung tham chiếu năng lực Ngoại ngữ chung Châu Âu;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Đối với người đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển thì phải được sự nhất trí của cơ quan có thẩm quyền quản lý và sử dụng.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Các đối tượng dị dạng về hình thể, phát âm không chuẩn, người nghiện ma túy; người nhiễm HIV/AIDS (đối với vị trí y tế học đường).

II. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển, trong đó:

1. Xét kết quả học tập bao gồm: điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

III. Tiêu chí xét tuyển:

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển;

- Kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kết quả phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

Đối với chỉ tiêu tuyển từ trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên Hội đồng tuyển dụng xét theo thứ tự: Đại học, cao đẳng, trung cấp.

IV. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu

(Có biểu nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo)

V. Cách tính điểm:

1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

4. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

5. Kết quả tuyển dụng là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 (mục V).

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tin chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại khoản 3 và khoản 4 (mục V)

VI. Cách xác định người trúng tuyển:

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện:

a. Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

b. Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp nhiều người có kết quả xét tuyển bằng nhau ở tiêu chí cuối cùng cần tuyển thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ.

3. Nếu xét qua các điều kiện trên mà vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển..

4. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VII. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định);

2. Bản khai lý lịch cá nhân có dán ảnh (có xác nhận của chính quyền địa phương) nơi người dự tuyển đăng ký hộ khẩu thường trú;

3. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);

4. Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Trung học phổ thông và chuyên môn nghiệp vụ (bản phô tô);

5. Các chứng chỉ khác (bản phô tô);

6. Sổ học tập hoặc bảng điểm (bản gốc);

7. Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ quan Y tế có thẩm quyền (Bệnh viện huyện, tỉnh kèm theo phiếu xét nghiệm kết quả ma túy + HIV). Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

8. Các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

9. Hộ khẩu gia đình (bản phô tô);

10. Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ, Hội đồng không nhận hồ sơ do người khác nộp thay.

Hồ sơ dự tuyển được xếp theo thứ tự từ 1 đến hết (theo mẫu thống nhất của Hội đồng tuyển dụng). Hồ sơ dự tuyển và lệ phí xét tuyển không hoàn trả lại (trừ bản gốc).

* Hồ sơ có bán tại Phòng Nội vụ huyện Pác Nặm, tầng I Trụ sở UBND huyện Pác Nặm.

VIII. Thời gian, địa điểm, lệ phí tuyển dụng:

1. Thời gian:

1.1. Thời gian thông báo kế hoạch và phát hành hồ sơ: Từ ngày 25/9/2012; 1.2. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 10 năm 2012 đến 16 giờ ngày 26/10/2012 (trong giờ hành chính);

Hội đồng tuyển dụng không nhận những hồ sơ nộp sau 16 giờ ngày 26/10/2012 và hồ sơ chưa đủ các giấy tờ theo quy định.

2. Địa điểm:

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Pác Nặm;

3. Lệ phí tuyển dụng: 200.000đ /hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

IX. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng tuyển dụng viên chức Nhà nước huyện Pác Nặm có trách nhiệm:

- Tổ chức phát hành và thu nhận hồ sơ đăng ký dự, kiểm tra hồ sơ, xây dựng kế hoạch phỏng vấn và gửi về Sở Nội vụ để phân công người giám sát;

- Tổng hợp danh sách đối với những người có đủ điều kiện dự tuyển;

- Tổ chức phổ biến nội dung, cung cấp tài liệu và hướng dẫn ôn tập cho người dự tuyển;

- Tổ chức phỏng vấn người dự tuyển vào các vị trí việc làm;

- Tổng hợp kết quả và trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt theo quy định.

Khi có thông báo người dự tuyển đến Phòng Nội vụ huyện Pác Nặm xuất trình lại toàn bộ văn bằng, chứng chỉ bản gốc để đối chiếu, kiểm tra. Nếu phát hiện thấy các văn bằng, chứng chỉ giả hoặc không hợp lệ thì Hội đồng tuyển dụng huỷ bỏ kết quả xét tuyển.

Kế hoạch tuyển dụng được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Bắc Kạn, Đài PT-TH huyện) và được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ huyện Pác Nặm, UBND các xã trong huyện. Trong quá trình nộp hồ sơ xét tuyển, thí sinh có vấn đề gì vướng mắc cần được giải đáp xin liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Pác Nặm; Số điện thoại: 0281. 3893. 818; 0281. 3893. 696./.Nơi nhận:

- Sở Nội vụ Bắc Kạn;

- TT HU, HĐND huyện; (B/c)

- Ban Tổ chức HU;

- UBND các xã (Thông báo)

- Thành viên HĐTD;

- Đài PT-TH huyện (đưa tin)

- UBND các huyện, Thị xã;

- Lưu: VT, NV.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

( Đã ký )

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Dương Văn HuấnXEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02813893215 - Fax : 02813893214